" نورآباد لرستان(دلفان) "

شهر من دلفان (شهر من، من به تو می اندیشم)

حضرت آیت الله حاج شيخ فرج‌الله كاظمي

  

حضرت آیت الله حاج شيخ فرج‌الله كاظمي

عالم رباني مرحوم شيخ فرج‌الله كاظمي كه در عصر خود منشأ خدمات فرهنگي و مبارزات سياسي مهمي بود از مفاخر علمي و رجال سياسي و مبارز كشور بود كه از خود آثار تربيتي, اجتماعي و سياسي چشمگيري بجاي گذاشته است.

وي به سال 1269 قمري در روستاي گلباغي از توابع نورآباد لرستان چشم به جهان گشود و در سال 1381 قمري مطابق با 24/12/1341 شمسي يك هفته قبل از حادثه مدرسه فيضيه در كربلاي معلي رحلت نموده و در وادي السلام نجف اشرف دفن گرديده است

 

برای کسب اطلاعات بیشتر میتوان به لینک زیر مراجعه کرد.

حضرت آیت الله حاج شیخ فرج الله کاظمی

+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۳۹۱/۰۵/۱۰ساعت 5:3  توسط  جهان جمشیدی  | 

اوقات شرعی شهرستان دلفان

اوقات شرعی شهرستان دلفان

با این لینک میتونید اوقات شرعی تمام روزهای سال را ببینید.

امیدوارم خوشتون بیاد.

+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۳۹۱/۰۵/۱۰ساعت 4:17  توسط  جهان جمشیدی  | 

ضرب المثل های لکی(قسمت اول)

 شاه بخشی سی شیخ علی خان نموخشی!

شاه بخشیده شیخ علی خان نمی بخشد!(منظور شیخ علی خان زنگنه حاکم کرمانشاه در دوره صفویان است که از قدرت مطلقه برخوردار بوده است)
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*شوان و نیشتن رین دو یره مکه و تنیا

چوبان با نشستن گله اش از او فاصله میگیرد
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*شراو مفت بو قاضی یه میرتی!

شراب اگر مفت باشد قاضی هم میخورد
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*شمشیر وغلافه نمه چوتی!

شمشیرش داخل غلاف نمیرود !(کنایه ااز ادم ماجراجو است)
---------------------------------------------------------------------------- --------------

 *شمامه ارا دس کر خان خاصه!

دستنبو فقط برای دست پسر خان خوب است!
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*شاوال ارا سردی وگرمی نی یه!

شلوار پوشیدن برای جلوگیری از سرما و گرما نیست
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*شوان مینی وصومال ناراضی!

چوپان خسته و درمانده وصاحت گله هم ناراضی است
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*شاوار زمسان و سال نمه یو              اوله و خیال و مال نمه یو!

شبهای طولانی زمستان سال نمیشود ابلهه با خیال ثروتمند نمی شود
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*شکر ا خدا خوملی خوزه              تو بین ارد دارو من و ارد دوزه!

خدا را شکر !توی معرفه بدکاره شده ای صاحب ارد و نان و به من تهمت ارد دزدیدن میزنی!
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*شاوار دریژ و قلندر بیدار

شبها طولانی است و قلندر بیدار میماند
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*شمشیر کر خاص و غلافا نموسی

پسر خوب شمشیرش توی غلاف نماند

---------------------------------------------------------------------------- --------------

*شیتکه ای ويژ شیدا بی لف یژ ارای پیاد بی

دیوانه از خود دیوانه بازی در می اورد همدست دیوانه ای هم برایش پیدا شد

---------------------------------------------------------------------------- --------------

*شتر وت کوم خاص کیته تا ملم خاص بکووی!

شتر گفت کجای من مناسب و خوب خلق شده تا گردنم خوب خلق شده باشد
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*شل و کور او زید شیو مردی او باوان

دختران چلاق و کور در زادگاهشان میمانند شوهر مرده به خانه پدریش باز میگردد
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*شنت به من تاشن بکم

چهار شاخه ات را به من بده تا خرمنم را باد بدهم(تو بیکار بنشین)
---------------------------------------------------------------------------- --------------
*شاوار شومیه

روزگار تیر و تاری است که به پایان نمیرسد

---------------------------------------------------------------------------- --------------

(ص)

*صد تومانم دام کرم یه ی شوو و کویا نیسی وختی هوت دی بیلا بیسی

صد تومان را به این خاطر میدادم پسرم یک شب تو کوه نخوابد حال که یک شب خوابید بگذار شبهای دیگر هم بخوابد
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*صد بم بوله مکووی تا چی گیر بایتی

صد مکر و حیله به کار میبندد تا چیزی گیرش بیاد

---------------------------------------------------------------------------- --------------

*صلان دا سگ سگ کیشای را کولین!

اجازه را به سگ دادند سگ تا ته خانه دوید
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*صد گل مرور و صیقه سر یه گل گنم اوه میری

صد دانه گیاه هرز به صدقه سر یک دانه گیاه گندم ابیاری میشود

---------------------------------------------------------------------------- --------------

*صد چه خو چه خو بسازی یکانی دسه نیری!

صد جاقو بسازد یک دانه اش دسته ندارد!

---------------------------------------------------------------------------- --------------

*صوفی صحنه و دز کنگاور

صوفی های صحنه و دزدان کنگاور

---------------------------------------------------------------------------- --------------

(ظ)

*ظلم هرچه فره تر بو زوی تر ای بین مه چو!

ظلم هر چه بیشتر باشدئ زودتر از بین میرود!
---------------------------------------------------------------------------- --------------
*ظلم پایه نیری!

                                                                                                                        ظلم پایدار نمی ماند

---------------------------------------------------------------------------- --------------
*ضرد و هر جای نوا بگرینی نفه

ضرر هر کجا جلوش را بگیری سود است

---------------------------------------------------------------------------- --------------

(ع)

*عذر روی سفیدا نمکی

عذر و بهانه رو سفیدی نمی اورد

---------------------------------------------------------------------------- --------------

(غ)

*غلا و غلا  موشی رویت سی!

کلاغ به کلاغ میگوید رویت سیاه است!
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*غلاهات ری کردن ژرژ یاد بگیری ری کردن وژیژای ویر چیتی!

کلاغ خواست راه رفتن کبک را بیاموزد راه رفتن خودش را هم فراموش کرد
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*غیره قلایه و جیکه ملوچک!

قار قار کلاغ است و جیک جیک گنجشک ها

---------------------------------------------------------------------------- --------------

(ف)

فکر نان بکه خربزه اوه!

فکر نان کن خربزه اب است

---------------------------------------------------------------------------- --------------

(ق)

*قوم اگر گوشتت بیری سوخانت نمشکنی!

فامیل اگر گوشتت را هم بخورد استخوانت را نمیشکند
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*قومی قوله یه نمه لری!

خویشاوندی مانند قبله است جایش عوض نمیشود
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*قصه ای نام سی و دو دنان بایره سی دو نفر مشتوتی!

حرفی که از میان سی و دو دندان در اید سی و دو نفر ان را خواهد شنید
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*قضا ناین بلا ناین هر وخت هاتین خوش هاتین!

در مواقع قضا و بلا نیایی هر زمان دیگری میایی خوش امدی!
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*قورواغ موشی ار دنگه مارموره ولات دنگمه مشتون ار دنگه اور نمارم پر مامور!

قورباغه میگوید اگر صدایم را بلند میکنم همه میشنوند اگر سکوت میکنم خفه میشوم

---------------------------------------------------------------------------- --------------

(ک)

*کاری بکن ارا ثواو نه سخی به سزی نه کاواو

کاری بکن ثواب داشته باتشد نه سیخ بسوزد نه کباب

---------------------------------------------------------------------------- --------------

*کار بد انمه شارری

کار بد پنهان نمی ماند
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*کاکشکای دو. بو داگله برتی تا مالل نگیردی!

کاش دوغ باشد گل بانو بخورد تا خانه های دیگران را نگردد
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*کاولی بو سیور کر وژ بوتی!

کولی باشد و عروسی پسر خودش باشد
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*کار باید بینه دس کاردانا

کا را باید به دست کار دان سپرد
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*کچکی نادان بایژتی چاه هزار دانا ایر نمارتی

سنگی را که نادان به چاه میاندازد هزار دانا نمی تواند ان را از چاه در بیارد
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*کس نمیاری و گرد بوشتی ری مالت هارکو

کسی جرات نمیکند ازش بپرسد راه خانه ات از کدام طرف است
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*کور کوره پی شری بازه مکی

قوش(جغد)از باز پیروی میکند
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*کوسه ضرد او صاویه

کوسه به صاحب خودش هم ضرر میرساند
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*کش کش کش کش پوپه رشه ممان یه شو دو شو خوشه

کیش کیش مرغ تاج سیاه ماندن مهمان یکی دو شب بیشتر مناسبت ندارد
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*کچل خاصه یا مفو تف ارای بو هفت اراو

کچل خوب است یا کسی که دائم دماغش پایین می اید یک تف به این هفت تف به ان یکی
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*کری کتی دتی هتی پیای نانی ژنی هرچی میری بری

                          پسر نصفی نان دختر یک ربع مرد یک قرص نان و زن هرچقدر دلش میخواهد باید نان بخورد

---------------------------------------------------------------------------- --------------
*کی ای اوه تنگ تر یه که ارد مالیر نیه ی

چه کسی نگران تر از فردی است که ارد در خانه ندارد

*کری میتی هر اسکه نام بنی تی وریسکه

پسری میخواهد فوری و هی و حاضر که اسمش را هم بگذارد اتیش پاره (کنایه از ادم عجول و بی خرد)
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*کس و دو وژ نموشی ترشه

کسی به دوغ خودش نمی گوید ترش است
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*کر خاص مال ارا چه سی!

پسر خوب ثروت را میخواهد چه کند
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*کور وت هر خوشم او رنگه مایتی!

کور گفت فقط خوشم از رنگش می اید
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*کیوانو سیره تپ تاوا دیره
پیر زن خودش سیر است عجله ای برای نان پختن ندارد

---------------------------------------------------------------------------- --------------

*کوسه کوسه و سر ادم ماری

هزارو یک جور حیله و نیرنگ بر سر ادم در می اورد
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*کشکله شیراز مه خونی کرکر یه مه خونی

اواز(کشکله شیراز)میخواند(منظور از ادم سر مست و لا ابالی)

---------------------------------------------------------------------------- --------------
*کاسمسا کس سیر نمه کی مح بت گرمه مه کی

خدمت به همسایه (دادن خورد وخوراک به او) کسی را سیرنمی کند محبت طرفین را گرم نگه میدارد
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*کله ی هاته اورا وت وی ای وی بدتری ناو

سر بی تنی را اب با خود میبرد سر با خود زمزمه میرد بد از بدتر نشود
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*کس خوش نمایتی سگ درانیژ بد بوتی

هیچ کس دوست ندارد حتی سگ در خانه اش بد باشد
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*کلاوت بنوبان تر

کلاهت را بگذار بالا تر (کنایه از کسی که در برابر کار زشت  خود و کسان خود ابائی ندارد)
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*کور ای خدا چه میتی !؟دو چیم ازا!

کور ازب خدا چه میخواهد ؟دو چشم سالم
---------------------------------------------------------------------------- --------------

کره ای مال بز ماتی ایگل کل کتی ار کوی*

پسر را اول در خانه امتحانش کن سپس او را روانه کوهستان بکن
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*کلووه ارا کوچکه ماوی گری موشی تره ماو؟!

کلوخ برای سنگ گریه میکرد و میگفت خیس میشود
---------------------------------------------------------------------------- --------------  

*کیت ای وژ نوی کیه دانت خوا وژ بی

کاه مال خودت نبود کاهدان که مال خودت بود(کنایه از ادمی که در خانه دیگران غذای زیادی بخورد و شکمش درد بگیرد)

---------------------------------------------------------------------------- --------------

(گ)

*گاوان ای گاوانی عار نمایتی ای نان اچین عاره مایتی!

گاوبان از گاو چراندن عار ندارد از جمع اوری نانی که صاحبان گاو به جای مزد به او میدهند عار دارد (در زمان

های گذشته گاوبانها بشکل نان روزمزدی کار میکردند یعنی در ازا مزد از صاحبان گاوها چند قرص نان میگرفتند)
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*گا نام گالیر نویتی هر دک پا ویر بردیتی
اصلا و ابدا کاو نداشت ولی انقدر پی کاوها کشته بود که پاهایش یخ زده بود
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*کاوان وت اراای یه ی کله مه نیه هیوایه اوالیژ دم بل دم بلانه

گاوبان گفت ناراحتی ام برای یک دانه گوساله نیست که فرار کرد و رفت نگرانیم برای بقیه گاوهاست که دمهایشان را علم کرده اند و همگی خیال فرار به سرشان زده است
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*گرگی مرده ی کاور لری و پوزا میا

گرگی مرده بود بره مردنی با جنازه اش بازی میکرد
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*گرگ چزانی قیمت قاطر گرانه؟!

برای گرگ چه اهمیتی دارد که قاطر حیوان گران قیمتی است

---------------------------------------------------------------------------- --------------

*گداوگدا رحمته خدا

گدا به گدا کمک میکند این هم از برکات خداوندی است

---------------------------------------------------------------------------- --------------

*گدا چه گدا چیو تل برزا و پی ماواچان تفریت گدا

گدا چگونه گدایی است مانند شاخ شمشاد ولی همه میگویند تف بر تو گدا
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*گور او گامکی دت او دامکی

گوساله شبیه ماده گاو است دختر مثل مادر خودش است
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*گوشت هوی هاوردی تیر کار ارن نمکی تی!

کسانی که گوشت خوک میخورند گلوله هم بر انها کارگر نیست(کنایه از ادم کثیف که هیچ چیز بر او کارگر نیست)
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*گرگه گرتان پت و گوشان بری وت ولم کن گله رت!

گرگ را گرفتند به خاطر دزدی از گله بینی و گوشهایش را بریدند گفت رهایم کنید والا گله از دستم میرود
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*گا مردم گارام مردم اگر نرینم نامردم

گاو از دیگران گاوران هم از ان دیگران اگر نرانم نامردم
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*گیس می اربان لش بورینی

گیسوان را باید بر روی جنازه برید(کنایه از این است که در صورتی که کار را به موقعش انجام ندهی دیگر قادر به انجام ان نخواهی بود)
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*گور مردم بیوی تری وژت بنیش بوی گری

گوساله مردم را ببندد به طناب به جای گوساله خودت و برای گوساله خودت که رها مانده بنشین گریه کن
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*گور مردم کور او ساره موری

گوساله ای که مال خودت نیست بالاخره طنابش را خواهد برید و نزد صاحبش خواهد رفت(کنایه از رنج و زحمت کشیدن برای نگه داشتن فرد یا افرادی که میل به جای دیگری دارند)
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*گمه به در مکی؟!

شکمم را پاره کن میکند(کنایه از بی ابروگری کردن برای بدست اوردن چیزی)
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*گور و ناخن و شا نما و!

قبر با چنگ و ناخن گشادتر نمیشود

---------------------------------------------------------------------------- --------------

(ل)

*لم ورسی خوین ناحقه مکی!

شکم گرسنه به ناحق ادم میکشد
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*لمی ارد گنم اور نمه گری!

شکمش که سیر بشود هار میشود
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*لر وژت نکش؟

بدن لاغر و مردنی خودت را چوب نکن(کنایه از دلسوزی و لجاجت هایی بی مورد که موجب ازار روحی و روانی شخص بشود)
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*لمت بسا لم مینه ره تا سیر بوین!

شکم گرسنه ات را به شکم من بمال تا سیر بشوی

*لنگ کوشتی و دیوانتر داشتو کم نیه
---------------------------------------------------------------------------- --------------

لنگه کفشی در دیوان داشته باشی کم نیست(کنایه از ذاشتن حتی ادمهایی جزیی در ادارات است که قادر به کار چاق کنی پارتی های خوبی هستند)
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*لم وژ وکیردا می

شکم خودش را به لبه کارد دیگران میدهد!

---------------------------------------------------------------------------- --------------

منبع:
<www.lakestan.ir
+ نوشته شده در  پنجشنبه ۱۳۹۰/۰۷/۰۷ساعت 16:42  توسط  جهان جمشیدی  | 

ضرب المثل های لکی(قسمت دوم)

(م)

*مار خوش او پیونه نماهاتی پیونه ار در کنا مار سوزه مویا

مار از پونه خوشش نمی امد پونه در لانه مار سبز میشد

*مال حرام اورم نیری

مالی که از حرام بدست امده باشد برکت ندارد
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*ماس خو نیه و دور دمتا بو؟!

ماست که دور دهانت مانده باشد؟!(کنایه از چیزی که اتفاق افتاده باشد و طرف امتناع میکند)
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*مال مفت دنان نمشکنی

مال مفت دندان نمیشکند
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*منی مال صوو مرده ی مکی

دنبال مال صاحب مرده میگردد
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*مال یا دارا غرضه یا مرض

ثروت و دارایی یا برای دشمنی ورزیدن است و یا برای علاج درد
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*میمان خوش او میمان نماهاتی صوو مال او هردک

مهمان از مهمان خوشش نمی امد صاحب خانه از هر دو تا
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*مرهه مال ها مسا مر شو بکینی مل

گردن بندی که از ان همسایه باشد میتوان ان را شب به گردن اویخت
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*موشین مره مار دری

انگار مهره مار با خود دارد(کنایه از کسی که هرچه از هرکس بخواهد در اختیارش بگذارد)
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*مال هامسا و کاسمسا

خوب همسایه بودن بسته به براوردن نیازهای یکدیگر است
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*مردا کراس کاو بر یایه

مگر دختر پیراهن ابی کم است
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*مه و تم کاکه ملیوچکمی ارن بگیرن

بتو میگویم پدر که گنجشکی برایم بگیری
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*من پولا و تو پولا جامان نما ژیر یه ی کوکا

من پولاد تو پولاد زیر یک سقف نمیتوانیم با هم باشیم
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*من ای بیسکی تو ای بد نوسی

من بخاطر نیسکی و غربت و تو برای هوسرانی
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*مر گلو گلو دره

مگر هر که برای خودش است
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*مردم بر قافه مگری ایمه چراغ مویشی

مردم را برق میگیرد ما را چراغ نفتی
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*موی ای ماسه ماریره

مو را از ماست جدا میکند
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*موی ای دماخ ایمه مکنه دیشتی ره

مو از دماغ ادم بیرون میکشد(کنایه از ازار و شکنجه)
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*مریه ی پا دری

مرغ یک پا دارد
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*مه ارا تومه تو ارا کیته

من به خاطر تو است تو به خاطر چه کسی است
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*ممینیه جوجیک دما لان

شبیه جوجه ای که بعد از همه از تخم درامده است
---------------------------------------------------------------------------- --------------

منگا هیول دوت بوری ای دو مالتیژ کردما*

ماده گاو قهوه ای دوغت ببرد از دوغی که همسایه ها بهم میدادند هم بازم کردی
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*مرده ی چه وه قورسان بو چه وه لا میردان

مرده چه در قبرستان باشد چه توی خانه
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*مه لل گشت گوشت حورن هر نام گرگ بد نامه

پرندگان همه گوشت خوارند فقط اسم گرگ بد در رفته است
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*مل گوشت حور دنیوک چفته سی

پرنده ای که گوشتخوار باشد منقارش کج است
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*مرده ی بش زنی حوره

مرده سهم زنده خور است
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*مال بی کینو زر زیولش می نو تاژیر زینو

خانه بدون زن ات و اشغالش تا بالای زانو میرسد
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*مالی که اش بکی ای ایواره رادیاره

خانه ای که کار پخت ویز داشته باشد از دم عصری معلوم میشود
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*مال وژت قایم که مال هامساته دوز نکه

اموال خودت را خوب نگه داری کن و وافترا دزدی به همسایه هایت نزن
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*مال گن ریش صوو وژ

مال بد بیخ ریش صاحبش
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*مال حه یر بواوسا قلی برتی

مال حیدر باشد و استاد قلی انرا بخورد
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*مرمه ها مو لا گرگه

میشود من جانب گرگ را داشته باشم
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*مه مینه گرزه سر خزینه

میماند موشی که رو خزانه خوابیده باشد
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*مر تو کوری نین چیمه لت زایه من و ازووی تونم زمایه

مگر تو نابینا نیستی که حال اب از چشم هایت مدام سرازیر است من تو را زمانی

 که چشم داشتی ازموده ام
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*می دلاکی ای سر کچل یاد بگری

میخواهد دلاکی را از سر کچل یاد بگیرد
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*مزانی اوهار چه کرتی

میداند اب در کدام جویبار جاری است
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*مردی و ناموس نه زنئی و نام ننگ

مرده با ناموس بهتر از زنده ای که نامش به ننگ الوده است

--------------------------------

.(ن)

*نان بینیه سگ نه و سفله

نان را به سگ بدهی نه به ناکس
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*نان ای دم شیر مه سینی

نان را از دهان شیر میگیرد

---------------------------------------------------------------------------- --------------

*ناخن نیری وژ بکلاشی

ناخن ندارد خودش را بخواراند(کنایه از ادم خسیس و طمع کار است)
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*نان و گرد کوربیر  خدا بکه ماوین

غذا با نابینا بخور  خدا را در نظر داشته باش
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*نان نوی بیری پیاژ ه مه هواردی تا اشتها بو تیا

نان در خانه نداشت بخورد پیاز میخورد تا اشتهایش زیاد بشود
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*نان دهنده گم نمو

 لقمه ای نان به هر کس بدهی گم نمیشود
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*نان ونرخ روژه میری

نان به نرخ روز میخورد
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*نانت جیو بو خلکت گنم

نانت جوین باشد اخلاقت خوب باشد
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*ناز هی ناز کیشتی بیا شتیا

این ناز را ناز کشی می باید

---------------------------------------------------------------------------- --------------

*ندار ار کراس نووی بکی ور موشن هن کیه؟

ادم گدا اگر پیراهنی نو بپوشد دیگران میگویند مال چه کسی است؟
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*نه شیرم به کی کاسه نه کاسه م بشکن

نه شیر را داخل کاسه ام بریز و نه کاسه ام را بشکن
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*نه کرده کاری که مکی کاری تا بکی کاری میو سالی

کسی که در کاری تجربه ندارد  کی میتواندان کار را انجام بدهد تا انجامش  بدهد یکسالی طول میکشد
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*نوس بگرینی  مشتیکه ول کینی دیشتیکه

نفس را اگر مهار کنی پر مشتی است اما اگر رهایش کنی پر دشتی است
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*نه هی ار شاول قه سوم به هی ار اصل و نه سوم

نگاه نکن به شلوار قیمتی که  پوشیده ام بنگر که اصل ونسبم کیست
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*نان مال حرامه سی

نانی که در خانه دارد حرام است
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*نه راز ای دوست نه درد ای حکیم

راز را به دوست باید گفت و درد را به حکیم

---------------------------------------------------------------------------- --------------

*وچه ترا بلاونم

به خاطر چه چیزت مدح و ینایت را بگویم
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*وتانه کیسل ارا کومه چین . وت و چین و ماچین . وتان وای پرپیتا دیاره مه چین و ماینا

لاک پشت را گفتند به کجا میرو ی؟ جواب داد میروم چین گفتند بله معلوم است

با این پاهایی که تو داری و اینطور که تو سرعت میروی حتما میروی و بر میگردی
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*وت مینی نوین وت گاینه مه که نما

گفت مانده نباشی گفت دارم گاو دانه درو میکنم
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*وتان خر کو سیره وت چه سیور بو چه چمر من او کیشیکم

الاغ را گفتند عروسی است گفت چه عروسی باشد چه عزا ابش را به گردن من میکشند
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*وت نیر که وت بوشتی

گفت نر است گفت بدوشش
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*ویه ی چمچمه او کتیسو مه له

با یک قاشق اب شنا میکند
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*ومال وزیره ترخینه منی او دار و مال مرد میره رشته موری

تو خانه خودش (ترخینه) نوعی غذای کم ارزش که با گندم پخته وبا دوغ درست

شده است درست می کند و به خانه دیگران که میرود رشته میبرد
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*واحال خوینی شوو بایته مله را

انتقام قتلی که یک شب از ان بگذرد گرفته نمیشود
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*و روژه روژه سالم هات او سر شاوالم دریا قلم کتو در

با اامروز و فردا کردن سال به سر امد و شلوارم پاره شد و تنم

بیرون افتاد(از زبان چوپانی گفته شده است که مالک او باید لباس

 وی را نیز تهیه نماید ولی با امروز و فردا کردن مدت شرط چوپان

تمام میشود و خبری هم از تهیه لباس نیست)
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*وقتی اگر ای ویشه بچو تر و هشک مه سزی

زمانی که اتش در بیشه بیافتد تر و خشک را با هم میسوزاند

---------------------------------------------------------------------------- --------------

*و نام هفت اسمان یه ی هساره نیری

تو هفت اسمان یک ستاره ندارد
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*و بین ترا موینی وبن ترا مر

تو را ازموده وسنگین وسبک کرده است که حرف زور میزند
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*وت مالت اوا بو  مال ای من اوافر  مال تو اوا رنج مه بیور

گفت خانه ات اباد بشود که ابدانی خان ات از من است خانه تو اباد شد و رنج من به هدر رفت
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*وت خرس خای کردی وت هرچه ای ه حیا مرده ی بوشین عمله مای

گفت خرس تخمی گذاشته گفت از ان بی شرم هرچی بگویی بر میاید
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*وا ای هرلای کیریه بای شن مه کی

باد از هر هر سو بوزد خرمنش را به باد میدهد

توضیح = دزدی به خانه کسی میرود برای دزدی چون چیزی در خانه یافت نمیشوددست خالی

 باز میگردد هنوز از خانه خارج نشده که به بی خیالی بادی رها میکند صاحبخانه که حضور دارد

 میزند زیر خنده که دزد رو به صاحبخانه کرده ومصرع اول را برای او میسراید و صاحبخانه

مصرع دوم رادر جواب دزد میگوید که حالا به صورت ضرب المثل در امده است
---------------------------------------------------------------------------- --------------

 *وخت داواران می می باوران وخت چز بری می می بمری

زمانهایی که کار دارند به یاد خاله و عمه می افتند و از انها دعوت میکنند که به خانه اش

 بروند اما در مواقعی که حیوانی سر بریده اند و دود کبابشان بلند است میگویند سر به

تن عمه و خاله نباشد
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*وشکار موشی بیهوا و تانجی موشی بگرتی

به شکار میگوید فرار کن به سگ تازی میگوید ان را بگیر
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*وتان دار چات قور قارته وت د ور ای وژمه

                                                                        به درخت گفتند از چه مینالی گفت دم تبر از جنس خودم است

---------------------------------------------------------------------------- --------------
*واران ومل سر کچل را ماواری

باران رو سر ادم کچل میبارد
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*ودس وژم اگرم نیار قژ وژم

با دست خودم اتش به موهای سر خودم زدم
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*وتان کچل سیوره وت و من چه وتان سیوره تو وت و تو چه

به کچل گفتند عروسی است گفت به من چه مربوط است گفتند عروسی برای توست گفت به تو چه مربوط است

*واده سر خرمانه مین
وعده سر خرمن میدهند
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*وت شیر علی شیرت حورا وت نه منه مه چمه ویشه نه شیر ما ارا مال

گفتند شیر علی شیر تورا بخوردگفت نه من به بیشه میروم و نه شیری میاید به خانه که مرا بخورد
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*وت باوه تی داشت ای ورسنی مرد وت داشتی ونه هواردی وت نه وت ارا طعینه مینی

گفت پدر تو از گرسنگی مرد گفت داشت و نخورد گفت نه گفت پس چرا طعنه میزنی
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*واران واری شقه ل ها تنویک

باران بارید ترکهای زمین به هم امدند(کنایه از کسی که به دلیل بروز اتفاقی به رنگ دیگری در می اید)

---------------------------------------------------------------------------- --------------

(ه)

*هات و نیا نا مای ناهت و اشکار

امد پنهانی سر میرسد و نیامد اشکار
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*هات ریش باریرر سولیژ نیای ار بان

امده بود ریشش را از گرو در بیاورد  سبیلش را هم گرو گذاشت
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*هالو مال جیا وی تر اچیا

تو که با ما همسایه وهم زیست نیستی هرچه فریاد داری بر سر ان تپه ای بکش که خانه ات همانجاست
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*هر تو نوینه دی ایل ار گرمه سیر نمه چو

ایا اگر تو نباشی ایل و طوایف از کوچیدن به گرمسیر باز می مانند

---------------------------------------------------------------------------- --------------

*هردم بریای اخوری میتی

هردم بردیده ای اخور مخصوص خودش را میخواهد تا در ان بچرد
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*هر کی خربزه بیری بایت و پای لرزیش بنشینی

هرکس خربزه میخورد پای لرزش هم باید بنشیند
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*هیری او  صاو نکی دزدیه تیه

هر موجودی به صاحب خانه اش نبرده باشد سرقتی است
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*هرکی بیول و مل کولیه ره وژرا می

هرکسی روی نان خودش اتش میریزد که نان خودش خوب پخته شود
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*هرچی ها ای دیزیه ره می و ای چمچمه بایره

هرچه داخل این دیگ هست باید با این ملاقه بیرون بیاید
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*هر بوینه اگر دور وژت بیشتر نمه سزین

اتش هم اگر بشوی بیشتر از  اطراف خودت را نمیتوانی بسوزانی
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*هر کله کی شرع بریتی خوین نیری

هر انگشتی را که ببردش خونبها (دیه) ندارد
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*هرچه مانی دیا دو کتمان

هرچه پیدا کردیم دو قسمتش میکنیم (کنایه از کسی است که به دنبال خیر میرود ولی خودش نمیداند شر گریبانش را میگیرد)
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*هر کیه بوزای بیوه منال دار گنم بکی او دول کچک بایه هوار

هرکسی بیوه بچه دار به زنی بگیرد گندم که داخل اسیاب کند به جای ارد سنگ تحویل میگیرد
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*هامساخاص ای برا بیتره

همسایه خوب بهتر از برادر است
---------------------------------------------------------------------------- --------------

*هرباری هوله هین خرشله

هرباری که کج است از ان خر لنگ است

---------------------------------------------------------------------------- --------------

*هر ارزانی ممری دری هر گرانی ثمری دری

هر چیز ارزان قیمتی  عیبی دارد و هر چیز گران قیمتی فایده ای است

---------------------------------------------------------------------------- --------------

*هر کی ای باوه مردی بیششتر بوی گری خوین او ای چیمه مایتی

هرکس از خود پدر مرده بیشتر بگرید خونابه از چشمش جاری میشود

---------------------------------------------------------------------------- --------------

*هر کی هه سیور مادره بگیر جفتی گادری

هر کسی مادر زن دارد انگار زوج گاو دارد (کنایه از چیز با ارزش)

---------------------------------------------------------------------------- --------------

*هر کی شیت بو مورنی ارا مال سید شیت بو بورینه ارا مال کی

هرکسی دیوانه بشود او را برای معالجه (از طریق دعا ) به خانه سید میبرند اگر سید خودش دیوانه بشود اورا باید به خانه چه کسی برد

---------------------------------------------------------------------------- --------------

*هر شری ماساوای تری

در هر شهر نوعی اش مخصوص ان پخته میشود

---------------------------------------------------------------------------- --------------

*هرچی مانی دیا شریکیم

هر چه پیدا کردیم با هم شریک هستیم

---------------------------------------------------------------------------- --------------

*هر دم بیله و هر کی کی

هر کی هر چه از دهانش بیاید

---------------------------------------------------------------------------- --------------

*هفت برا ویه ی کلاو

هفت تا برادر هستند که یک کلاه دارند

---------------------------------------------------------------------------- --------------

*هم خدا می تی هم خرما

هم خدا را میخواهد هم خرما را

---------------------------------------------------------------------------- --------------

*هی مال رفته م هی عذر کفته م

هم املم از دستم رفت و هم باید برای از دست دادنش عذر خواهی کنم

---------------------------------------------------------------------------- --------------

*هر کیه و امید مال هامسا بنیشی سر شام مه نیا

هرکس به امید همساسه نشست شب بی شام میماند

---------------------------------------------------------------------------- --------------

(ی)

* یه زنگ کی بایژتی مل پشی
این زنگ کی آنرا به گردن گربه می اندازد؟

---------------------------------------------------------------------------- --------------

* یه بازی خرس وگوساله
این بازی خرس وگوساله است ( خرس بازی کنان گوساله را می خورد)

---------------------------------------------------------------------------- --------------
* یه ی گله موشی ووجاخ کورم یه ی جاره موشی وگیان چل کرم
یکبار به اجاق کوری خودش قسم میخورد یکبار دیگر به جان چهل پسرش سوگند یاد می کند

---------------------------------------------------------------------------- --------------
* یه خاصه کاکه الیاسه
بگذارید کاکه الیاس درستش کند(که اونهم کاررا بدتر خراب می کند)

---------------------------------------------------------------------------- --------------
* یه ی چیمه مه خنتی یه ی چیمه موتی گری
یکی از چشمهایش می گرید چشم دیگرش در حال خندیدن است

---------------------------------------------------------------------------- --------------
*یتیم سیرکی بن تر درانه
یتیم را سیرش کن بگذارش در خانه ات (فقط به فکر گرسنگی خودش است جایگاه برایش مهم نیست)

---------------------------------------------------------------------------- --------------
*یتیم ارا کله ره مویای گری اویژه داشتی سگ برد
یتیم برای قرص نانی گریه می کرد که آن را هم سگ برد

---------------------------------------------------------------------------- --------------

* یه کی آگر ای مال چیوتی یک چپی زرده ومله را مگرد
خانه کسی در آتش می سوخت یک نفر داشت گندم خودش را با آتش افروخته از خانه او می پخت

---------------------------------------------------------------------------- --------------
* یه آوه ویژنگه را کردنه
این کار آب غربال کردن است

---------------------------------------------------------------------------- --------------


* یکی هس مه مری ای کیس طایفه مه چو یکی هس یمه ری ای کیس وژه مه چو
بعضی از افراد اگر بمیرند یک طایفه عزادار می شوند وبعضی دیگر فقط خانواده اش عزادار می شوند

---------------------------------------------------------------------------- --------------
* یه بازیه اقرآن داینه
این کار قرآن را به بازی گرفتن است

برگرفته از کتاب بومیان دره مهرگان    تالیف رستم خان رحیمی عثمانوندی
                                                   

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۱۳۹۰/۰۷/۰۷ساعت 16:42  توسط  جهان جمشیدی  | 

وجه تسمیه لک/ لک به چه معناست؟

برای سالیان دراز به اشتباه "لک" را ترکیبی از دو نام لر و کرد دانسته اند. و اما لک واقعا به چه معناست و در متون کهن چه معادل هایی برای آن وجود دارد. برای واژه لک به فتح لام و سکون کاف در فرهنگها معانی متفاوتی آمده است که عبارتند از:

1-صحام الفرس لک را به معنی مردم رعنا و نیز به ضم لام داروئی دانسته که تیغه کارد را در دسته بدان محکم کنند .

2- فرس اسدی واژه های لک لکا لاک را یکی دانسته و آورده است که همه رنگی هستند سرخ که نقاشان به کار دارند و عنصری گوید: همی گفت و پیچید بر خشک خاک ز خون دلش خاک همرنگ لاک

3-فرهنگ قواص لک را به معنی خام داری(خام دارو)آورده است.

4-فرهنگ تحفة الاحباب تالیف حافظ هروی نوشته شده در سال 933 ه-ق در توضیح واژه لک چنین آورده است که لک به معنی تکاپوی بود و بعضی آلات خانه از کاسه و کوزه و ... و لک به ضم اول آن دارو می باشد که کارد در آن به دسته استوار نمایند دوژ گویند.

5-درفرهنگ القاطع معانی چندی برای واژه لک آمده است. از آن جمله مینویسد :به فتح اول و سکون ثانی و ...

آن چه که عیان است ناآگاهی عامه در باره واژه شناسی "لک" است که امیدواریم تصحیح گردد.

===============================================

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۱۳۹۰/۰۷/۰۷ساعت 16:41  توسط  جهان جمشیدی  | 

یک شعر لکی

دلفان عزیزسایه سرمونی   نوروزنزیکه مایمه مهمونی

دورسه و اجبار اواره بی مه   اسیر غربت شهر غریو بی مه

قسم وسوزی گل نوم باغت       هرسال و وهار مامه سراغت

مردم دلفون غریوی سخته       هرکه غریوه ولا بدبخته

م سیزده ساله اه ولات دورم     درامدم خوه اه دل اسیرم

اسیر درد بی درمو بی مه         اسیر غربت بی پایایو بی مه

ارانتو بوشم اه درد دلم          اه غریوی کیشاین رنج بی حاصلم

ایواره که مو دلمه مگره         اه دس کرا مال توع مه مگره

(تقدیم به تمام مردم لک زبان)

+ نوشته شده در  شنبه ۱۳۸۹/۱۰/۲۵ساعت 14:14  توسط  جهان جمشیدی  | 

تحول زبان فارسی و ریشه زبان لکی

درتاریخ تحول زبانهای ایرانی سه دوران اصلی ومهم قائل شده اندو این تقسیم بندی بیشتر ناظر به ساختمان زبان ودرجه تحولات آنست تا به زمان تاریخی آن:
1- دوره باستان: از کهنترین زمانی که آثار ونوشته هایی به جا مانده آغازمی شودوتا انقراض دوره هخامنشیان پایان می پذیرد. زبان پارسی باستان که گویش ایرانیان جنوب غربی بوده ودرشاهنشاهی هخامنشی زبان رسمی دولتی شمرده شده ودرسنگ نبشته های شاهان این خاندان بکار می رفته است.
2- دوره میانه: دوران زبانهای میانه را باید از آغاز پادشاهی اشکانیان تا ظهور اسلام دانست . از زبانهای ایرانی میانه زبان پهلوی دری  می باشد که از اواسط عهد اشکانی رسمیت یافت.و پادشاهان ساسانی که از جنوب غربی ایران برخاسته بودند بموازات گویش جاری خود آن زبان را در سنگ نبشته های یادگاری بکارمی بردند سپس گویش جنوب غربی که زبان فرمانروایان ساسانی بود وآنرا پارسیک می خوانیم زبان دولتی و اداری شد.
3- دوره جدید: از جمله مهمترین آنها زبان پارسی دری است که ریشه فارسی امروز است . اما نکته ای مهم اینست که به ان زبانهای قدیمی لفظ فارسی دلالت داده می شود و پارسی باستان و پارسی پهلوی میگویند که درست نیست (سیاست شاه مبنی بر فارسی کردن همه چیز )در حالیکه زبانهای دوره میانه ودوره باستان نامشان پهلوی و زبان باستانی ایران است که کمترین شباهتهائی به فارسی امروزه دارند وفارسی کنونی دری است یا تاجیکی که تغیراتی پیدا کرده است .

دارمستر فرانسوی تصور می کند وحتی عقیده دارد که زبان اوستایی همان زبان مادها بوده است .ازسوی دیگر این نکته مسلم است که مادها وپارسی ها بسبب تعلق به نژاد آریائی وزندگی کردن در کنار یکدیگر دارای زبانی یکسان بوده واز لحاظ ابزار سخنی  تفاوت چندانی با یکدیگر نداشته اند.

جمع آوری اوستا از زمان اشک بیست ودوم بلاش اول پادشاه اشکانی که زرتشتی متعصبی بود شروع شدودرزمان اردشیر بابکان موسس سلسله ساسانیان اتمام یافت.

اما دراین میان زبان لکی به کدام یک از زبانهای قدیم ایرانی منتسب است .در واقع تحقیقات زیادی در مورد ریشه زبان لکی صورت نگرفته است

سرهنري راولينسون اولين كسي است كه به طور مشخص متوجه رابطه بين زبان لكي با زبان پارسي باستان شد. وي مي‌گويد: (زبان لري (لكي) با كردي كرمانشاهي كمي فرق دارد و اگر كسي به يكي از اين دو گويش آشنا باشد ديگري را به راحتي ميفـهمد) تاكنون اين گويش‌هاي رايج در منطقه كوهستاني زاگرس را بازمانده زبان پهلوي مي‌دانستند ولي عقایدجدیدتری وجود دارد که زبان لکی مشتق شده از فارسي باستان است  كه همزمان با زبان پهلوي به طور جداگانه و مشخص صحبت مي‌شده است. ودکتر خانلری در تاریخ زبان فارسی نیز اشاره ای به گویش لکی داشته است.

  درمجموع  می توان گفت زبان لکی یک زبان زیبا و آهنگین است که واژه های باستانی و کهن فارسی به قدر زیادی درآن  وجود دارد. و شکل قدیمی و اصیل برخی واژه ها و شیوه ی جمله بندی اصیل در این زبان  باعث می شود که ابراز نمود زبان لکی به جا مانده ی زبان های پارسی باستان و پهلوی است.ودراین زبان واژه هایی می توان پیدا کرد که با زبان های پهلوی اشکانی و پارسی میانه مشترک هستند.ازاینرو می توان گفت که مهم ترین مآخذ لکی زبان پارسی باستان است همچنین زبان لکی باقی مانده زبان اوستایی است و شباهت بسیار زیادی در مورد ریشه های زبان لکی و اوستا دیده شده است.

منبع: سایت لکستان

+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۳۸۹/۰۷/۱۸ساعت 17:1  توسط  جهان جمشیدی  | 

بابای بزرگ

بابای بزرگ

این مقبره در غرب شهرستان دلفان به فاصله ی نزدیک 50 کیلومتر در درّه ای بین کوه مهراب و دامنه های سرکشتی گنبدی است که به «امام زاده ابراهيم»  یا «باباي بزرگ»   مشهور است. می گویند نام صاحب این گنبد ابراهیم از فرزندان حضرت موسی بن جعفر (ع) است. (ایزدپناه حمید، آثار باستانی لرستان، جلد سوم، ص 316 ).

بنای بابای بزرگ از لحاظ معماری قابل توجه و تعمق است، شامل دو بناست كه بنای اصلی مقبره امامزاده ابراهیم است كه گفته می‌شود ساخت آن مربوط به دوره صفوی است و در دوره قاجاریه و دوره معاصر ترمیم‌هایی روی آن صورت گرفته است.

ارتفاع طاق گنبد این امامزاده كه دارای مقرنس‌های جالبی است، 22 متر و دو گلدسته آجری نیز در كنار آن چون مناره برافراشته قد علم كرده است.

تمامی بخش‌های گنبد با سنگ و آجر ساخته شده، داخل حرم هشت ضلعی است و اندازه هر ضلع دو متر و 30 سانتی‌متر است.

در دو طرف شرقی و غربی آن، دو محراب ساخته شده و داخل حرم به طرز بسیار جالبی كاشیكاری شده است.

در ضلع جنوب غربی گنبد بابای بزرگ، گنبد كوچكتری وجود دارد كه به نام «كال نازار» به معنی سبزه روی نازنین مشهور است كه گفته می‌شود از اصحاب و بستگان و یا خادمین بابای بزرگ بوده و از دیرباز مورد احترام زایران و مردم منطقه بوده است.

مردم منطقه و استان‌های همجوار به واسطه كرامات و معجزات بابای بزرگ به آن اعتقاد فراوانی دارند و او را مراد و تكیه‌گاه خود می‌دانند و در ناملایمات و سختی‌های روزگار به وی متوسل شده و همواره به زیارتش می‌شتابند. مردم لك زبان، اعتقاد و احترام خاص خود به این امامزداه را كه با جان و روح آنان در هم تنیده شده، در ادبیات و اشعار لكی خود به وفور نشان داده‌اند.

در گذشته نیز باستان شناسان و شرق شناسان زیادی چون «هنری راولینسن» درسال 1836، «فریا استارك» در سال 1927، «اشتاین» درسال 1936، «اریك اشمیت» در سال 1938، «مورتنسن» و بسیاری دیگر از این مقبره بازدید و درباره ساختمان آن و ارادت و اعتقادات مردم منطقه به بابای بزرگ در سفرنامه‌های خود به آن اشاره كرده‌اند كه همگی نشان از اهمیت و جایگاه صاحب بقعه و بارگاه در دوره‌های مختلف تاریخ دارد.

بارگاه امامزاده ابراهیم، علاوه بر دارا بودن ویژگی‌های دینی و تاریخی به سبب قرار گرفتن در یك منطقه جنگلی و خوش آب و هوا، از جاذبه بالایی برخودار است و در صورت توجه می‌تواند به‌عنوان یكی از قطب‌های گردشگری مذهبی در استان لرستان تبدیل شود.

سالانه 50 هزار نفر از استان‌های لرستان، ایلام، كرمانشاه و همدان به‌خصوص در فصول بهار و تابستان به زیارت بارگاه این امام‌زاده مشرف می‌شوند.


گنبدبابای بزرگ(امامزاده ابراهیم)

در دره ای بین كوه مهراب  و دامنه های سركشتی مقبره ای تاریخی و مذهبی بنام بابای بزرگ قرار دارد . گنبد آجری و تزئینات داخلی آن ویژگیهای معماری قرن 7 هجری و قاجاری را دارد .
در لرستان لفظ بابا به پیران و مرشدان اهل حق گفته می شود . همچنین  گفته می شود كه  نام صاحب گنبد ابراهیم از فرزندان حضرت موسی بن جعفر (ع) است . داخل گنبد هشت ضعلی و ورودی آن از طرف شمال است . این مقبره ساده قابل مقایسه با بناهای دوره صفویه می باشد. امام زاده ابراهیم نزد اهالی نورآباد و كوهدشت دارای احترام و قداست خاصی است .


‌از دی‍گ‍ر ج‍‍اذب‍ه‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ طب‍ی‍‍ع‍‍ی‌ ش‍‍ه‍رس‍ت‍‍ان‌ دل‍ف‍‍ان‌، ک‍وه‌ ش‍گ‍ف‍ت‌ ‌ان‍گ‍ی‍ز م‍‍ه‍ر‌اب‌ ‌اس‍ت‌ ک‍ه‌ در این جاذبه زیبای طبیعی در 60 ک‍ی‍ل‍وم‍ت‍ر‌ی‌ ج‍ن‍وب‌ ‌غربی ن‍ور‌آب‍‍اد مرکز شهرستان دلفان و‌اق‍‍ع‌ ش‍ده‌ ‌اس‍ت‌.
‌ای‍ن‌ ک‍وه‌ ‌ه‍م‍چ‍ون‌ ش‍‍ا‌ه‍ی‍ن‍‍ی‌ ب‍ر ب‍ل‍ن‍د‌ا‌ی‌ ف‍ل‍ک‌ چ‍ش‍م‌ ت‍ی‍زب‍ی‍ن‌ خ‍ود ر‌ا ب‍ه‌ ب‍ی‍ک‍ر‌ان‍ه‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ س‍رس‍ب‍ز دل‍ف‍‍ان‌ دوخ‍ت‍ه‌ ‌اس‍ت‌.
‌آب‍ش‍‍ار‌ه‍‍ا‌ی‌ ق‍م‍ش‌، م‍‍ه‍ر‌اب‌، گ‍‍اوی‍‍ا و س‍ول‍ه‌ از دیگر جاذبه های طبیعی شهرستان دلفان هستند ک‍ه‌ ج‍ل‍وه‌ ‌ا‌ی‌ خاص ‌از زیبایی های خ‍ل‍ق‍ت‌ را برای مردم این دیار به ارمغان آورده است.
دل‍ف‍‍ان‌ س‍رزم‍ی‍ن‌ ‌آث‍‍ار ب‍‍اس‍ت‍‍ان‍‍ی‌ ‌و در ت‍م‍‍ام‌ ‌ا‌ع‍ص‍‍ار م‍ورد ت‍وج‍ه‌ ب‍‍اس‍ت‍‍ان‌ ش‍ن‍‍اس‍‍ان‌ ب‍وده‌ و بسیاری از آثار و اشیا تاریخی بدست آمده از این منطقه زینت بخش بسیاری از موزه‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ د‌اخ‍ل‍‍ی‌ و خارجی است.
وج‍ود ت‍پ‍ه‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ ب‍‍اس‍ت‍‍ان‍‍ی‌ ب‍‍اب‍‍اج‍‍ان ، س‍ی‍ک‍ون‍د و ی‍‍ار‌آب‍‍اد ‌ه‍ر ک‍د‌ام‌ گ‍وی‍‍ا‌ی‌ بخشی از ت‍م‍دن‌ درخ‍ش‍‍ان‌ ‌ ‌ای‍ن‌ م‍ن‍طق‍ه ‌تاریخی کشورمان ‌اس‍ت‌ .
ت‍پ‍ه‌ ب‍‍اب‍‍اج‍‍ان‌ گ‍ن‍ج‍ی‍ن‍ه‌ ‌ا‌ی‌ ‌ارزش‍م‍ن‍د ‌از ‌ه‍وی‍ت‌ و م‍ی‍ر‌اث‌ ک‍‍ه‍ن‌ ‌ای‍ر‌ان‍‍ی‌ در پ‍‍ه‍ن‌ دش‍ت‌ س‍ب‍ز ش‍‍ه‍رس‍ت‍‍ان‌ دل‍ف‍‍ان‌، ب‍‍اش‍ک‍وه‌ خ‍‍اص‍‍ی‌ ق‍د ب‍ر‌اف‍ر‌اش‍ت‍ه‌ و ب‍ه‌ ‌ع‍ن‍و‌ان‌ ب‍زرگ‍ت‍ری‍ن‌ ت‍پ‍ه‌ ب‍‍اس‍ت‍‍ان‍‍ی‌ کشور خ‍ود ن‍م‍‍ای‍‍ی‌ م‍‍ی‌ ک‍ن‍د.
ت‍پ‍ه‌ ب‍‍اب‍‍اج‍‍ان‌ ش‍‍ه‍رت‌ ج‍‍ه‍‍ان‍‍ی‌ د‌ارد و نوع م‍‍ع‍م‍‍ار‌ی‌ و ‌آث‍‍ار ب‍دس‍ت‌ ‌آم‍ده‌ ‌از این تپه باستانی ‌ پ‍ی‍ش‌ در‌آم‍د و م‍رج‍‍ع‌ مهمی در م‍ط‍ال‍‍ع‍‍ات‌ ت‍م‍دن‌ ‌ای‍ر‌ان‌ زمین اس‍ت.
‌ای‍ن‌ م‍ح‍وطه‌ ب‍‍اس‍ت‍‍ان‍‍ی‌ در پ‍ن‍ج‌ ک‍ی‍ل‍وم‍ت‍ر‌ی‌ ‌غ‍رب‌ ن‍ور‌آب‍‍اد م‍رک‍ز ش‍‍ه‍رس‍ت‍‍ان‌ دل‍ف‍‍ان‌ و‌اق‍‍ع‌ ش‍ده‌ ‌و ب‍ر‌ا‌ی‌ ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌ ب‍‍ار ت‍وس‍ط ‌ "گ‍ل‍رگ‍‍اف‌ م‍ی‍د" ‌محقق د‌ان‍ش‍گ‍‍اه‌ ل‍ن‍دن‌ در ف‍‍اص‍ل‍ه‌ س‍‍ال‍‍ه‍‍ا‌ی‌ 1344 ت‍‍ا 1347 م‍ورد ک‍‍اوش‌ ق‍ر‌ار گ‍رف‍ت‌ ک‍ه‌ در ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ ‌ای‍ن‌ ک‍‍اوش‌ ن‍ت‍‍ای‍ج‌ درخ‍ش‍‍ان‍‍ی‌ ‌از ت‍‍اری‍خ‌ س‍رزم‍ی‍ن‌ ‌ای‍ر‌ان‌ ب‍دس‍ت‌ ‌آم‍د.
ت‍پ‍ه‌ ب‍‍اس‍ت‍‍ان‍‍ی‌ "ب‍‍اب‍‍اج‍‍ان‌" دل‍ف‍‍ان‌ در ب‍ررس‍ی‍‍ه‍‍ا‌ی‌ ‌اول‍ی‍ه‌ چ‍‍ه‍‍ار دوره‌ ت‍‍اری‍خ‍‍ی‌ و پ‍ی‍ش‌ ‌از ت‍‍اری‍خ، م‍رب‍وط ب‍ه‌ دوره‌ م‍‍اد و ‌ه‍خ‍‍ام‍ن‍ش‍‍ی‌، ق‍رن‌ ‌ه‍ش‍ت‍م‌ ت‍‍ا ن‍‍ه‍م‌ ‌ه‍ز‌اره‌ س‍وم‌ ق‍ب‍ل‌ ‌از م‍ی‍لاد ش‍ن‍‍اس‍‍ای‍‍ی‌ ش‍ده‌ ‌اس‍ت.
ر‌اه‌ ب‍‍اس‍ت‍‍ان‍‍ی‌ "گ‍‍اش‍م‍‍ار" ی‍ک‍‍ی دیگر‌ ‌از ج‍‍اذب‍ه‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ ت‍‍اری‍خ‍‍ی‌ ش‍‍ه‍رس‍ت‍‍ان‌ دل‍ف‍‍ان است که در60 ک‍ی‍ل‍وم‍ت‍ر‌ی‌ ج‍ن‍وب‌ ‌غ‍رب‍‍ی‌ ن‍ور‌آب‍‍اد م‍رک‍ز ش‍‍ه‍رس‍ت‍‍ان‌ دل‍ف‍‍ان‌ ق‍ر‌ار د‌ارد.
این اثر تاریخی ب‍ه‌ ‌ع‍ن‍و‌ان‌ ی‍ک‍‍ی‌ ‌از ج‍‍اذب‍ه‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ ت‍‍اری‍خ‍‍ی‌ ش‍‍ه‍رس‍ت‍‍ان‌ دل‍ف‍‍ان‌ ل‍رس‍ت‍‍ان‌ ، ‌ا‌ه‍م‍ی‍ت‌ ت‍‍اری‍خ‍‍ی‌ و ‌اق‍ت‍ص‍‍اد‌ی‌ ‌ای‍ن‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ر‌ا در گ‍ذش‍ت‍ه‌ دور ب‍ی‍‍ان‌ م‍‍ی‌ ک‍ند.
‌ای‍ن‌ ر‌اه‌ ب‍‍اس‍ت‍‍ان‍‍ی‌ ی‍ک‍‍ی‌ ‌از ر‌ا‌ه‍‍ه‍‍ا‌ی‌ ارتباطی ‌ای‍ر‌ان‌ باستان ‌اس‍ت‌ و ب‍خ‍ش‍‍ی‌ ‌از ر‌اه‌ ش‍‍ا‌ه‍‍ی‌ م‍‍ع‍روف‌ ب‍ی‍ن‌ ‌ه‍م‍د‌ان‌ و ش‍وش‌ ب‍وده‌ ک‍ه‌ در گ‍ذش‍ت‍ه‌ دور ‌ارت‍ب‍‍اط میان دو پ‍‍ای‍ت‍خ‍ت‌ زم‍س‍ت‍‍ان‍‍ی‌ و ت‍‍اب‍س‍ت‍‍ان‍‍ی‌ ‌ه‍خ‍‍ام‍ن‍ش‍ی‍‍ان‌ ر‌ا برقرار م‍‍ی‌ ک‍رده است.

+ نوشته شده در  جمعه ۱۳۸۹/۰۶/۲۶ساعت 5:16  توسط  جهان جمشیدی  | 

کتاب خانه عمومی

کتاب خانه عمومی

 

 

+ نوشته شده در  جمعه ۱۳۸۹/۰۶/۲۶ساعت 2:55  توسط  جهان جمشیدی  | 

قصیده لکی بی سیتیون با ترجمه ی فارسی

بیستون شعری حماسی وملی از شاعر نام آشنای لکستانی کیومرث امیری

قصیده لکی بی سیتیون با ترجمه ی فارسی

بی سیتیون مه نی نه ووین ئای داخیسان هاتیمه = بیستون مانده نباشی از داغستان آمده ام

له ک خوینیاواریکیم وه حاوال ییرسان هاتیمه = لک تهمت خورده ای هستم، آمده ام از شما سوالاتی بکنم.

بی سیتیون شیرن کوووی ئای ئارمه نی لامه سووه = بی ستیون شیرین کجاست آن ارمنی لامدهب؟

ئه نازار بی هوو که ره ئه پرچ پو بیریا بی سووه= آن عزیز رها  شده، آن گیسو بریده ی آزاده.

بی سیتیون گیان فیردوسی ئه مه رد دانای با ئادووه= بیستیون تو را به جان فردوسی آن مرد خردمند ادیب سوگند می دهم.

یا گه پ شیرین مه رن بیی ئه قاتل گیان خوسروه= از شیرین برایم بگو، از او که باعث جان خسرو پرویز شد.

فه ره نگیس و سیاوه ش، راز ئیشقان کی ئایشتو ده شت= راز عشق فرنگیس و سیاووش را چه کسی برملا کرد؟

تون ئای حور نازاره خوین سیاوه ش کی کیردی ته شت= تو را به این نور خورشید گرامی سوگند می دهم خون سیاوش را چه کسی در تشت کرد؟

+ نوشته شده در  جمعه ۱۳۸۹/۰۶/۲۶ساعت 2:32  توسط  جهان جمشیدی  | 

آموزش زبان لکی

 

زبان لَکی (لەکی, Lekí ) زبان طوایف لک از زبان‌های ایرانی شاخه شمال غربی رایج در مناطق غرب ایران است.

حدود یک‌ونیم میلیون نفر شامل یک میلیون نفر با زبان مادری (۲۰۰۲) به این زبان سخن می‌گویند.

در زیر لینک دانلود جزوه ای ارایه شده است که به آموزش زبان لکی می پردازد:

دستور زبان لکی (اثری از دادستان)

در ادامه ۲ لینک ارایه شده است که هر کدام به آموزش گوشه ای از زبان لکی پرداخته اند:

آموزش زبان لکی

آموزش زبان لکی 2

+ نوشته شده در  جمعه ۱۳۸۹/۰۶/۲۶ساعت 1:26  توسط  جهان جمشیدی  | 

روستای قمش-آبشار قمش-

 

آبشار قمش

این آبشار در کوه ماده گودال و در ضلع شمالی روستای قمش(اتیوند جنوبی) که یکی از بزرگترین و پر جمعیت ترین روستای شهرستان دلفان است واقع شده است. روستای قمش در ۳۵ کیلومتری جنوب غربی دلفان واقع شده است. و دارای آثار باستانی و تاریخی بسیاری می باشد. این منطقه همچنین دارای پوشش گیاهی بسیار غنی است و جنگلهای بلوط آن کم نظیر است. این روستا تقریبا دارای ۳۰۰ خانوار و حدودا ۱۵۰۰ نفر جمعیت است. لازم به تدکر است که راه انصالی این آبشار کاملا آسفالته می باشد.

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۳۸۹/۰۶/۱۵ساعت 19:1  توسط  جهان جمشیدی  |